Material de Práctica para miembros, si no tenes usuario solicitalo aquí.

TEN RYAKU NO MAKI

Pergamino de los Principios del Cielo:

GO GYO NO KATA – SANSHIN NO KATA
(Chi no Kata, Sui no Kata, Ka no Kata, Fu no Kata, Ku no Kata) + info

KIHON HAPPO NO KATA – 8 Técnicas Básicas
(Koshi Kihon Sanpo no Kata, Torite Kihon Goho no Kata) + info

CHI RYAKU NO MAKI

Pergamino de los Principios del Tierra:

HA JUTSU KYU HO  – 9 Métodos para safar de agarres.
(Te Ho Doki, Tai Ho Doki, Oya Goroshi, Ko Goroshi, Koshi Kudaki, Happo Geri, Keri Kudaki, Ken Kudaki) + info

GYAKU WAZA KANSETSU WAZA  – Técnicas de Luxaciónes.
(Take Ori, Omote Gyaku, Ura Gyaku, Hon Gyaku, Omote Oni Kudaki, Ura Oni Kudaki, Musha Dori, Muso Dori, Oh Gyaku) + info

NAGE KATA  – Técnicas de Proyecciones o Lances.
(Ganseki Nage, Harai Goshi, Gyaku Nage, Taki Otoshi, Osoto Nage, Osoto Gake, Hane Goshi Nage, Seoi Nage, Itami Nage) + info

JIN RYAKU NO MAKI

Pergamino de los Principios del Hombre:

SUWARI GATA  – Técnicas desde Sentado.
(Ichi Geki, Osai Komi, Ude Ori) + info

RYOTE DORI  – Técnicas con agarre con dos manos.
(Kaba Shibari, Tengu Dori, Ryote Gake, Koki, Shizen, Soto, Ransetsu) + info

HAIBU YORI  – Agarre desde atrás.
(Shi Sai, Saketsu, Kin Kudaki, Ketsu myaku, Tei Ken) + info

TSUKI UCHI  – Técnicas contra ataque de puño.
(Koyoku, Hi Sakku, Setsy Yaku, Musan, Gekan, Katamaki, Hibari, Shi Ho Dori, Kappi, Konpi, Hito, Jumonji, Moguri Dori) + info

KERI NI TAISURU UKE KATA  – Técnicas contra ataque de patadas.
(Jigoku Otoshi, Uko, Keta Otoshi, Keri Sukui, Ashi Dome, Kyoto, Kito) + info

TSUKI TO KERI NI TAISUKU WAZA  – Combinación de puños y patadas.
(Koku, Renyo, Gyaku Nagare, Ko, Kasasagi, Yume Makura) + info

NAGE KAESHI – NAGE NI TAISUKU WAZA – Contra técnicas para proyecciones.
(Okyo, Zu Dori, Fuki Fukan, Sei On, Gokuraku Otoshi, Ugari, Tai Jime) + info

SANTO TONKO NO KATA – Forma de escape de las ratas.
(Migi Kata Ude Tonso Gata, Hida Gata Ude Tonso Gata, Kibisugi Tonso no Kata, Atekomi Tonso no Kata, Kote Uchi Tonso no Kata, Kosei Kirigakure no Kata, Kumogakure Kata) + info

HANBOJUTSU – Kukishinden Ryu Happo 
(Koshi Ori, Tsuki Iri, Kyokotsu Kudaki, Gyaku Ude Garami, Ganseki Otoshi Garami, Onikudaki, Ganseki Otoshi Makikomi, Ashi Kushiki, Ashi Garami.) +info

Rokushaku Bo Jutsu – KIHON GATA
(Bo furi gata, Ukemi, Ashi Barai, Men Uchi Harai Gata) +info

Rokushaku Bo Jutsu – KEIKO SABAKI GATA
(Goho, Ura Goho, Sashi Ai, Funa Bari, Taki Otoshi, Koku, Kasa no Uchi) +info

RYU HA

Escuelas Tradicionales:

Kukinshinden Ryu Happo Biken – SHODEN GATA
(Seion, Uyaku, Yume Otoshi, Sui Yoku, Sui Sha, Kubiwa, Ho Sestsu, Iso Arashi, Ryu Setsu, Fubuki, Kata Ho, Tatsumaki) + info

Takagi Yoshin Ryu – SHODEN NO KATA
(Kasumi Dori, Do Gaeshi, Kyoto, Kata Mune Dori, Ryo Mune Dori, Oikage Dori, Kaigo Kudaki, Iki Chigae, Ransho, Hiza Guruma, Yui Gyaku, Karame Dori, Ten Nagashi) + info

Shinden Fudo Ryu – TEN NO KATA
(Nichi Geki, Gekkan, Fubi, Uryu, Hibari, Musan, Setsuyaku, Karai) +info

Gyokko Ryu Kosshijutsu – JO RYAKU NO MAKI
(Koku, Renyo, Danshu, Danshi, Saka Nagare, Keoh, Hanebi, Keto, Yubi Kudaki, Ketsumiyaku, Teiken, Sakketsu) +info

Koto Ryu Koppojutsu – SHODEN NO KATA
(Yokuto, O Gyaku, Koyoku, Shito, Hosoku, Hoteki, Setto, Keto, Sakugeki, Batsugi, Gangaki, Shato, Shihaku, Kyogi, Kako, Ura Nami, Tenchi, Katamaki) +info

BUKI WAZA

Técnicas con Armas:

Rokushaku Bo Jutsu – SHODEN KATA
(Chudan Kangi, Gedan Kangi, Hihen Kangi, Jodan Gogi, Ichimonji Gogi, Hira Ichimonji Gogi, Ichimonji Hakugi, Tenchijin Kogi, Tenchijin Hakogi ) +info

YARI JUTSU – Kaisetsu Gata
(Kanpo, Shiho Waza, Hicho Ho, Hitotsu Kia Ho, Itto Santo, Hassai, Hiso, Tenchikaku, Happoyaku) +info

NAGINATA JUTUSU – Kukishinde Ryu Happo Biken
(Nage Taoshi, O Gyaku, Hataki Taoshi, Ashi Barai, Hane Taoshi, Kuri Dashi, Zengo Nage, Sashi Chigai, Tobi Kiri) +info